Προγεννητικός έλεγχος

Aιματολογικές εξετάσεις

FBC – γενική εξέταση αίματος (full blood count)

Ομάδα αίματος & γονότυπος Rhesus

HbA1c – γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη A1 (glycosylated hemoglobin A) & σάκχαρο αίματος

Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης & τεστ δρεπάνωσης (sicle-cell screen)

Βιοχημικές εξετάσεις, εξέταση ούρων

Διάφοροι παράμετροι που μας δίνουν πληροφορίες για την λειτουργία του ήπατος και των νεφρών. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πάσχουν από ασθένειες που παραμένουν χωρίς συμπτώματα και πρωτοεμφανίζονται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

AST (SGOT) – οξαλοξεική Τρανσαμινάση (aspartate transaminase)

ALT (SGPT) πυροσταφυλική Τρανσαμινάση (alanine transaminase)

γ-GT – γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-glutamyl transferase)

ALP – αλκαλική φωσφατάση (alkaline phosphatase)

TBIL – ολική χολερυθρίνη (total bilirubin)

Crea – κρεατινίνη (creatinine)

Urea – ουρία

Uric acid – ουρικό οξύ

Φερριτίνη ορού (serum ferritin)

Ανοσολογικές εξετάσεις

Εάν κάποιος από εμάς έχει περάσει μια σοβαρή λοίμωξη, ή έχει εμβολιαστεί, παραμένουν στο αίμα μας ουσίες «φρουροί» που λέγονται αντισώματα. Αντίστροφα, ελέγχοντας την παρουσία αντισωμάτων μπορούμε να δούμε αν κάποια έχει περάσει παλιότερα τη συγκεκριμένη ασθένεια ή αν έχει εμβολιαστεί οπότε είναι προστατευμένη, αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να νοσήσει στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Επειδή συγκεκριμένες λοιμώξεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εγκυμοσύνη τις αναφέρουμε λεπτομερέστερα.

Αντισώματα ερυθράς (Rubella, IgG & IgM)

Αντισώματα τοξοπλάσματος (Toxoplasma, IgG & IgM)

Αντισώματα λιστερίας (Listeria, Ig Total)

CMV – Αντισώματα κυτταρομεγαλοϊού (Cytomegalovirus, IgG & IgM)

VZV – Αντισώματα ανεμοβλογιάς (varicella zoster virus, IgG & IgM)

Αντισώματα χλαμυδίων (chlamydia trachomatis, IgG)

Σύφιλη (TPHA – δοκιμασία αιμοσυγκόλλησης για ωχρό τρεπόνημα)
(Treponema pallidum hemagglutination test)

Ηπατίτιδες (Hepatitis B, Hepatitis C)

HIV I & II – εξέταση HIV (human immunodeficiency virus screening test))